AspireFunds เป็นการให้สินเชื่อสำหรับธุรกิจในระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • จำนวนยอดสินเชื่อ : สูงสุด 1,200,000 บาท
  • อายุสินเชื่อ : 1 เดือน ถึง 6 เดือน 
  • ความถี่ในการชำระเงินคืน : ทุกเดือน 
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งแรก : จ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียว เริ่มตั้งแต่ 1% ถึง 6% โดยจะหักออกจากยอดสินเชื่อ  
  • อัตราดอกเบี้ย : ระหว่าง 1.5% ถึง 4% ต่อเดือน 
  • สินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

Did this answer your question?